کفش طبی

ژانویه 12, 2019
کفش طبی

کفش طبی

کفش طبی باید با نوع و سطح فعالیت های فرد مناسب باشد. کارآمدی ارتزهای اندام تحتانی وابسته به کفش بوده و کفش مناسب تاثیر ارتز را […]
ژانویه 14, 2019
بیماری های شایع پا

بیماری های شایع پا

درمان های حمایتی برای بیماری های شایع پا در بخش جلویی، میانی و پشتی پا شامل اصلاح کفش یا تجویز کفش می باشد. بیماری های زیر […]
ژانویه 23, 2019
کف پای صاف

کف پای صاف

کف پای صاف نوعی ناهنجاری است که با عدم وجود قوس طبیعی در کف پا مشخص می شود. وجود قوس طبیعی در کف پا برای جذب […]
فوریه 20, 2019
پای ضربدری

پای ضربدری

پای ضربدری نوعی دفورمیتی (تغییر شکل) در مفصل زانو است و با عدم وجود فاصله بین زانوها هنگامی که قوزک های پا از هم فاصله دارند […]