قطع اندام زیر زانو

فوریه 7, 2022
قطع اندام زیر زانو

قطع اندام زیر زانو

قطع اندام زیر زانو (BK) (که به آن آمپوتاسیون ترانس تیبیال نیز گفته می شود) به قطع یا عدم وجود ساق زیر زانو اشاره دارد. هنگام […]