ارتوز پای ضربدری

فوریه 20, 2019
پای ضربدری

پای ضربدری

پای ضربدری نوعی دفورمیتی (تغییر شکل) در مفصل زانو است و با عدم وجود فاصله بین زانوها هنگامی که قوزک های پا از هم فاصله دارند […]